> Home >Achievement>Awards

The 6th Elites in Mathematics Competition (Primary) 2020/21

Category : 學術
Date : 2021-07-22 (Thursday)
Nature : External
Merit Award
P5 DENG ZIHUANKONG LOK SHINGKUANG SAI TSUNMA YUHAN AARONMO MAN TIK SKYQIU TIANSHI CHAN SAN PINGSIU CHI PANGWANG TSZ MINGZHOU TSZ YIU SELINAP6 GULEN ALILIN CHI YUENLIU YU HENGNG TSZ CHINGOU SHING HEIXIAO YI TING
Ching Shing (Main Campus)
: 2 Ching Shing Road, Sheung Shui, N.T.
: 2671 1071
:2671 1079
Choi Yuen (Annex)
:Choi Yuen Estate, Sheung Shui, N.T.
: 2606 7891
:2606 7232
Powered by Friendly Portal System v9.76